top of page

Harmonie "Onderling Genoegen" is 21 december 1924 opgericht. Het eerste bestuur werd gevormd door voorzitter H. Verbeten, secretaris A. Wellink, penningmeester W. van Wessel, 2e voorzitter H. Onstein en bestuursleden H. Nijman en A. Klein Hesselink. De eerste leden kreeg men bijeen d.m.v. plaatsing van een advertentie. Daar kwamen nogal wat mensen op af. Gezien de verschillende geloofsrichtingen van deze mensen, was Harmonie "Onderling Genoegen" een echt oecumenische vereniging, wat erg bijzonder was voor die tijd. Er werd direct actie ondernomen om de eerste instrumenten aan te schaffen en deze werden bij muziekhandel Jansen in 's Heerenberg gekocht.

 

Op 1 maart 1925 werd voor een bedrag van  fl 900,- de volgende instrumenten gekocht: Één piccolo, twee pistons, twee bugels, één es-klarinet, vier bes-klarinetten, twee baritons, één tuba, één besbas, een kleine trom en een grote trom. Er kon in die tijd slechts  fl 250,- aanbetaald worden. Het resterende bedrag werd afgelost met  fl 40,- per maand. Tot aan de volledige betaling bleven de instrumenten eigendom van muziekhandel Jansen. In 1930 nam Th. Sloot uit IJsselhunten de huurlasten over.

 

Als dirigent fungeerde aanvankelijk dhr. W. Knuvers, maar die werd al gauw opgevolgd door dhr. F. Jansen en vervolgens door dhr. Th. Sessink, die zestien jaar dirigent bleef. Het huidige vaandel werd door de Ettense ingezetenen bijeen gebrachte gelden aangekocht. Destijds was er een permanent vaandelcomité die onder bepaalde voorwaarden het vaandel in bruikleen gaf aan Harmonie "Onderling Genoegen". Op 13 mei 1928 werd tijdens een muziekdag in Etten het vaandel aangeboden.

 

Al deze gegevens zijn, na dertig jaar verloren geacht te zijn, bij toeval bij de kleinkinderen van dhr. H. Nijman (tot 1967 secretaris) op de zolder terecht gekomen en terug gegeven aan Harmonie "Onderling Genoegen". Tot aan de oorlogsjaren werd er diverse malen deelgenomen aan concoursen en marswedstrijden. De allereerste keer dat men uittrok was in 1925 naar een muziekdag in Terborg. Er werden in de jaren voor de oorlog twee derde, vijf tweede en twee eerste prijzen behaald tot aan 1938. Er werden destijds ook al acties ondernomen ter verstijving van de kas. In 1937 was er een eerste overleg tussen de Harmonie en het Ettens Mannenkoor voor het houden van een fancy-fair. Nu gebleken de voorloper van onze eigen rommelmarkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrij spoedig na het uitbreken van de Tweede wereldoorlog werden de instrumenten in het vet gezet en opgeborgen. Door het gemeentebestuur werden geen vergunningen meer verleend voor het geven van concerten of straatoptredens. De Tweede Wereldoorlog kostte het leven aan één lid van de Harmonie, dhr. Th. Franken. Na de bevrijding werd de muzikale draad weer opgepakt onder de directie van dhr. F. Slutter en vervolgens onder dhr. Jacobs, dhr. Pasman, dhr. G. Schepers, dhr. E. Beyer, dhr. J. Visser, dhr. P. Dieperink en dhr. H. Lubberdink.

 

Sinds december 2005 staat de Harmonie onder leiding van dhr. C. Lam. Harmonie "Onderling Genoegen" kende in het verleden verschillende muzikale hoogtepunten. Zo behaalde men in 1959 tijdens een concoursdeelname het hoogst aantal punten waarvoor men een medaille van de koningin ontving. De ere-afdeling is de hoogste afdeling die Harmonie "Onderling Genoegen" in haar bestaan bereikt heeft.

 

Financieel kon men het steeds klaren, dankzij acties die door de jaren heen ondernomen werden om instrumenten en uniformen aan te kunnen schaffen. Vroeger kende men een supportersvereniging die onder de bezielende leiding stond van Dhr. W. Evers of beter bekend als De bakker van Te Boekhorst. Men collecteerde op bruiloften en partijen. Na een toespraak en felicitatie werd er rondgegaan met een muziekpet. Men organiseerde de verjaardagsactie. Alle jarigen in Etten kregen een felicitatiebrief, met het verzoek om een gift die later opgehaald werd. Tevens werd er een tijd lang oud papier ingezameld. Met het resultaat van deze acties werden de eerste complete uniformen gekocht. Voorheen droeg men alleen een pet. Het actie comité overhandigde de uniformen, onder grote belangstelling van de Ettense bevolking, in zaal Köster in mei 1952. De uniformen werden zo trots als een pauw getoond aan de Ettenaren tijdens een rondgang door het dorp.

 

De Ettense gemeenschap tastte menigmaal diep in de beurs voor Harmonie "Onderling Genoegen". Bij het 40 jarig bestaan werd een bedrag van  fl 1.000,- geschonken. Hier kon men een tijd lang op teren. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan vormde zich opnieuw een comité. Zij overhandigden namens de Ettense bevolking een bedrag van 
fl 9.000,-. Wederom een bedrag waar mee gewerkt kon worden. Tijdens de 50-jarige bestaansviering werd door B. van Dulmen-Leyzer zeer treffend verwoord: Zonder muziek is het niks gedaan.

 

Harmonie "Onderling Genoegen" kreeg echter te maken met een terugloop van ledenaantal, door sterfgevallen, maar mede door vertrek naar elders. Men moest een aantal treden terug op de muzikale ladder. Om zich te garanderen van nieuwe jeugdige aanwas werd er begonnen met de blokfluitgroep onder de bezielende leiding van Jan Roes, gevolgd door een opleiding aan de muziekschool. In 1975, met de komst van Jan Visser, kwam er een keerpunt voor de vereniging. Harmonie "Onderling Genoegen" had toen achtentwintig musicerende leden, tien leerlingen en een blokfluitgroep. Om aan de muzikale basis te werken moest er veel worden geïnvesteerd. Er richtte zich een nieuw comité op ter ondersteuning. Hierin hadden de volgende mensen zitting: Wim Berendsen, Jan van de Velde, Riek Alofs, Annie Leyzer, Joke van Weelden, Koba Franken, Harrie van der Heyden en Wim Sloetjes. Samen met het bestuur werden initiatieven genomen tot het houden van acties zoals de welbekende oliebollenactie, de donateuractie en de rommelmarkt. Met de opbrengsten van deze acties slaagde Harmonie "Onderling Genoegen" erin om het,  dan weer, groeiende aantal leden te voorzien van een gedegen opleiding, een goed instrument en een uniform. Vanaf dat moment kon er ook weer deel genomen worden aan muziekconcoursen, zij het in de laagste afdeling. Onder leiding van Jan Visser werden deze concoursen met goede resultaten afgesloten. Thans is Harmonie "Onderling Genoegen" weer geklasseerd in de 4de divisie.

 

Begin jaren tachtig ontstond er een behoefte aan een eigen repetitie ruimte, zodat de broodnodige regelmaat van repeteren werd gegarandeerd. De repetities vonden voorheen altijd plaats in zaal Köster. In oktober 1984 gaf gemeente Gendringen groen licht tot de aankoop van de oude meisjesschool, door middel van de verstrekking van subsidie en een renteloze lening. Het gebouw, destijds eigendom van de Martinusparochie, moest een grondige renovatie ondergaan. Door een enorme eigen inbreng werd het tot voor onmogelijke verklaarde karwei tot een goed einde gebracht.  Er werden in totaal 4743 uren werk verricht. Ook hierin werd de Harmonie gesteund door diverse Ettense firma's en Ettenaren. Op 3 mei 1986 volgde, na hard werken, de feestelijke opening door burgermeester Jansen. Het gebouw kreeg de naam de Wielder en bood/biedt onderkomen aan verschillende verenigingen en de peuterspeelzaal 't Gruthuuske. Naast het feit, dat zowel de Harmonie als de medegebruikers van een onderkomen zijn voorzien, biedt het ook de mogelijkheid tot het opslaan van spullen voor de rommelmarkt, tegenwoordig de grootste bron van inkomsten van Harmonie "Onderling Genoegen".

 

Harmonie "Onderling Genoegen" heeft de laatste jaren een ledenaantal rond de 45, waaronder ook redelijk wat jeugd. Onder het motto wie de jeugd heeft, heeft de toekomst werden er verschillende activiteiten ondernomen. Zo werden er  jeugduitwisselingen georganiseerd met andere verenigingen, in de vorm van een jeugdkamp. Op 12 oktober 1991 vond de eerste twee daagse buitenlandse reis naar Neuenkirchen (D) plaats. Deze werd gevolgd door een tweetal reizen naar Bad Orb (D).
In Bad Orb verzorgde we vele optredens waaronder een concert in een groot theater voor zeker duizend mensen. De afsluiting van deze reis vond plaats in samenwerking met wel vijfentwintig muziekverenigingen uit zestien verschillende landen. Gezamenlijk werd er opgetreden voor duizenden toeschouwers.

 

In 2004 is de Harmonie, vanwege haar 80-jarig bestaan, het weekend van 20 t/m 23 mei naar Parijs geweest. Op camping Maisons Laffitte werd er overnacht in stacaravans. In korte tijd is veel van Parijs gezien door middel van de welbekende lichtroute.Verder werd er een bezoek gebracht aan natuurlijk de Eiffeltoren en de Sacre Coeur en de Dome des Invalides. Beter bekend als het graf van Napoleon of bij velen bekend als het graf van Bernard Tiemessen! Maar waar het natuurlijk om draaide waren de verschillende optredens die er verzorgt werden in onder andere de tuinen van Palais de Luxembourg en Disneyland Parijs, waarbij aansluitend een bezoek aan  het park werd gebracht.  Terugkijkende kunnen we zeggen dat het een bijzonder gezellig weekend Parijs was.

 

Harmonie "Onderling Genoegen" geeft jaarlijks een donateurconcert bij zaal Köster. Getracht wordt een aantrekkelijk programma te bieden, door medewerking te vragen van onder ander  onze eigen blokfluit groep en het opleidingsorkest, zangkoren, bevriende muziekverenigingen en ensembles. Verder wordt regelmatig medewerking verleend aan diverse activiteiten, zoals de openingsmis in de kerk met de kermis.

De Ettense bevolking heeft voortdurend blijk gegeven van waardering voor Harmonie "Onderling Genoegen". Bestuur en leden zijn u daar zeer erkentelijk voor: Dank u !!!

  
bottom of page